[Live] ดิอรสอนน้องท่องโลก จาก อเมริกา 19.08.2018

[Live] ดิอรสอนน้องท่องโลก จาก อเมริกา 19.08.2018

Hello from the USA 🇺🇸

สิ่งที่ผู้ชายไฮโปร์ไฟล์เขามองหญิงไปเป็นภรรยา

สไตล์ดิอร ณ อเมริกา

 

 

ที่มา : www.facebook.com/DiornUSA